Trang chủ > TIẾNG TRUNG > 444 câu khẩu ngữ Anh-Trung

444 câu khẩu ngữ Anh-Trung

Học thuộc 444 câu này, khẩu ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Trung của bạn không thành vấn đề.
Tài liệu này được tải từ trên mạng, ngocsac có bổ sung thêm phần PINYIN để những bạn không học chữ có thể đọc được. Phần nghĩa tiếng Việt xin hãy căn cứ vào tiếng Anh để dịch.

1. I see. 我明白了。
wǒ míng bái le
2. I quit! 我不干了!
wǒ bù gān le
3. Let go! 放手!
fàng shǒu
4. Me too. 我也是。
wǒ yě shì
5. My god! 天哪!
tiān nǎ
6. No way! 不行!
bù xíng
7. Come on. 来吧(赶快)
lái ba (gǎn kuài )
8. Hold on. 等一等。
děng yī děng
9. I agree。 我同意。
wǒ tóng yì
10. Not bad. 还不错。
hái bú cuò
11. Not yet. 还没。
hái méi
12. See you. 再见。
zài jiàn
13. Shut up! 闭嘴!
bì zuǐ
14. So long. 再见。
zài jiàn
15. Why not? 好呀! (为什么不呢?)
hǎo yā (wéi shén me bù ne )
16. Allow me. 让我来。
ràng wǒ lái
17. Be quiet! 安静点!
ān jìng diǎn
18. Cheer up! 振作起来!
zhèn zuò qǐ lái
19. Good job! 做得好!
zuò de hǎo
20. Have fun! 玩得开心!
wán de kāi xīn
21. How much? 多少钱?
duō shǎo qián
22. I’m full. 我饱了。
wǒ bǎo le
23. I’m home. 我回来了。
wǒ huí lái le
24. I’m lost. 我迷路了。
wǒ mí lù le
25. My treat. 我请客。
wǒ qǐng kè
26. So do I. 我也一样。
wǒ yě yī yàng
27. This way。 这边请。
zhè biān qǐng
28. After you. 您先。
nín xiān
29. Bless you! 祝福你!
zhù fú nǐ
30. Follow me. 跟我来。
gēn wǒ lái
31. Forget it! 休想! (算了!)
xiū xiǎng suàn le
32. Good luck! 祝好运!
zhù hǎo yùn
33. I decline! 我拒绝!
wǒ jù jué
34. I promise. 我保证。
wǒ bǎo zhèng
35. Of course! 当然了!
dāng rán le
36. Slow down! 慢点!
màn diǎn
37. Take care! 保重!
bǎo zhòng
38. They hurt. (伤口)疼。
shāng kǒu téng
39. Try again. 再试试。
zài shì shì
40. Watch out! 当心。
dāng xīn
41. What’s up? 有什么事吗?
yǒu shén me shì ma
42. Be careful! 注意!
zhù yì
43. Bottoms up! 干杯(见底)!
gān bēi (jiàn dǐ )
44. Don’t move! 不许动!
bù xǔ dòng
45. Guess what? 猜猜看?
cāi cāi kàn
46. I doubt it 我怀疑。
wǒ huái yí
47. I think so. 我也这么想。
wǒ yě zhè mo xiǎng
48. I’m single. 我是单身贵族。
wǒ shì dān shēn guì zú
49. Keep it up! 坚持下去!
jiān chí xià qù
50. Let me see.让我想想。
ràng wǒ xiǎng xiǎng
51. Never mind.不要紧。
bú yào jǐn
52. No problem! 没问题!
méi wèn tí
53. That’s all! 就这样!
jiù zhè yàng
54. Time is up. 时间快到了。
shí jiān kuài dào le
55. What’s new? 有什么新鲜事吗?
yǒu shén me xīn xiān shì ma
56. Count me on 算上我。
suàn shàng wǒ
57. Don’t worry. 别担心。
bié dān xīn
58. Feel better? 好点了吗?
hǎo diǎn le ma
59. I love you! 我爱你!
wǒ ài nǐ
60. I’m his fan。 我是他的影迷。
wǒ shì tā de yǐng mí
61. Is it yours? 这是你的吗?
zhè shì nǐ de ma
62. That’s neat. 这很好。
zhè hěn hǎo
63. Are you sure? 你肯定吗?
nǐ kěn dìng ma
64. Do l have to 非做不可吗?
fēi zuò bù kě ma
65. He is my age. 他和我同岁。
tā hé wǒ tóng suì
66. Here you are. 给你。
gěi nǐ
67. No one knows . 没有人知道。
méi yǒu rén zhī dào
68. Take it easy. 别紧张。
bié jǐn zhāng
69. What a pity! 太遗憾了!
tài yí hàn le
70. Any thing else? 还要别的吗?
hái yào bié de ma
71. To be careful! 一定要小心!
yī dìng yào xiǎo xīn
72. Do me a favor? 帮个忙,好吗?
bāng gè máng hǎo ma
73. Help yourself. 别客气。
bié kè qì
74. I’m on a diet. 我在节食。
wǒ zài jié shí
75. Keep in Touch. 保持联络。
bǎo chí lián luò
76. Time is money. 时间就是金钱。
shí jiān jiù shì jīn qián
77. Who’s calling? 是哪一位?
shì nǎ yī wèi
78. You did right. 你做得对。
nǐ zuò de duì
79. You set me up! 你出卖我!
nǐ chū mài wǒ
80. Can I help you? 我能帮你吗?
wǒ néng bāng nǐ ma
81. Enjoy yourself! 祝你玩得开心!
zhù nǐ wán de kāi xīn
82. Excuse me,Sir. 先生,对不起。
xiān shēng duì bù qǐ
83. Give me a hand! 帮帮我!
bāng bāng wǒ
84. How’s it going? 怎么样?
zěn me yàng
85. I have no idea. 我没有头绪。
wǒ méi yǒu tóu xù
86. I just made it! 我做到了!
wǒ zuò dào le
87. I’ll see to it 我会留意的。
wǒ huì liú yì de
88. I’m in a hurry! 我在赶时间!
wǒ zài gǎn shí jiān
89. It’s her field. 这是她的本行。
zhè shì tā de běn háng
90. It’s up to you. 由你决定。
yóu nǐ jué dìng
91. Just wonderful! 简直太棒了!
jiǎn zhí tài bàng le
92. What about you? 你呢?
nǐ ne
93. You owe me one.你欠我一个人情
nǐ qiàn wǒ yī gè rén qíng
94. You’re welcome. 不客气。
bù kè qì
95. Any day will do. 哪一天都行夕
nǎ yī tiān dōu xíng xī
96. Are you kidding? 你在开玩笑吧!
nǐ zài kāi wán xiào ba
97. Congratulations! 祝贺你!
zhù hè nǐ
98. T can’t help it. 我情不自禁。
wǒ qíng bù zì jìn
99. I don’t mean it. 我不是故意的。
wǒ bú shì gù yì de
100. I’ll fix you Up. 我会帮你打点的
wǒ huì bāng nǐ dǎ diǎnde
101. It sounds great!. 听起来很不错。
tīng qǐ lái hěn bú cuò
102. It’s a fine day。 今天是个好天。
jīn tiān shì gè hǎo tiān
103. So far,So good. 目前还不错。
mù qián hái bú cuò
104. What time is it? 几点了?
jǐ diǎn le
105. You can make it! 你能做到!
nǐ néng zuò dào
106. Control yourself! 克制一下!
kè zhì yī xià
107. He came by train. 他乘火车来。
tā chéng huǒ chē lái
108. He is ill in bed. 他卧病在床。
tā wò bìng zài chuáng
109. He lacks courage. 他缺乏勇气。
tā quē fá yǒng qì
110. How’s everything? 一切还好吧?
yī qiē hái hǎo ba
111. I have no choice. 我别无选择。
wǒ bié wú xuǎn zé
112. I like ice-cream. 我喜欢吃冰淇淋
wǒ xǐ huān chī bīng qílín
113. I love this game. 我钟爱这项运动
wǒ zhōng ài zhè xiàng yùndòng
114. I’ll try my best. 我尽力而为。
wǒ jìn lì ér wéi
115. I’m On your side. 我全力支持你。
wǒ quán lì zhī chí nǐ
116. Long time no see! 好久不见!
hǎo jiǔ bù jiàn
117. No pain,no gain. 不劳无获。
bù láo wú huò
118. Well,it depends 噢,这得看情况
òu zhè de kàn qíng kuàng
119. We’re all for it. 我们全都同意。
wǒ men quán dōu tóng yì
120. What a good deal! 真便宜!
zhēn pián yí
121. What should I do? 我该怎么办?
wǒ gāi zěn me bàn
122. You asked for it! 你自讨苦吃!
nǐ zì tǎo kǔ chī
123. You have my word. 我保证。
wǒ bǎo zhèng
124. Believe it or not! 信不信由你!
xìn bù xìn yóu nǐ
125. Don’t count on me.别指望我。
bié zhǐ wàng wǒ
126. Don’t fall for it! 别上当!
bié shàng dàng
127. Don’t let me down. 别让我失望。
bié ràng wǒ shī wàng
128. Easy come easy go. 来得容易,去得快
lái de róng yì qù de kuài
129. I beg your pardon. 请你原谅。
qǐng nǐ yuán liàng
130. I beg your pardon? 请您再说一遍(我没有听清)
qǐng nín zài shuō yī biàn (wǒ méi yǒu tīng qīng)
131. I’ll be back soon. 我马上回来。
wǒ mǎ shàng huí lái
132. I’ll check it out. 我去查查看。
wǒ qù chá chá kàn
133. It’s a long story. 说来话长。
shuō lái huà cháng
134. It’s Sunday today. 今天是星期天
jīn tiān shì xīng qītiān
135. Just wait and see! 等着瞧!
děng zhe qiáo
136. Make up your mind. 做个决定吧。
zuò gè jué dìng ba
137. That’s all I need. 我就要这些。
wǒ jiù yào zhè xiē
138. The view is great. 景色多么漂亮!
jǐng sè duō me piāoliàng
139. The wall has ears. 隔墙有耳。
gé qiáng yǒu ěr
140. There comes a bus. 汽车来了。
qì chē lái le
141. What day is today? 今天星期几?
jīn tiān xīng qī jǐ
142. What do you think? 你怎么认为?
nǐ zěn mo rèn wéi
143. Who told you that? 谁告诉你的?
shéi gào sù nǐ de
144. Who’s kicking off? 现在是谁在开球?
xiàn zài shì shéi zài kāiqiú
145. Yes,I suppose So. 是的,我也这么认为
shì de wǒ yě zhè me rèn wéi
146. You can’t miss it 你一定能找到的
nǐ yī dìng néng zhǎo dào de
147. Any messages for me? 有我的留言吗?
yǒu wǒ de liú yán ma
148. Don’t be so modest. 别谦虚了。
bié qiān xū le
149. Don’t give me that! 少来这套!
shǎo lái zhè tào
150. He is a smart boy. 他是个小机灵 鬼。
tā shì gè xiǎo jī líng guǐ
151. He is just a child. 他只是个孩子。
tā zhī shì gè hái zǐ
152. I can’t follow you. 我不懂你说的
wǒ bù dǒng nǐ shuō de
153. I felt sort of ill. 我感觉有点不适
wǒ gǎn jué yǒu diǎn bù shì

154. I have a good idea! 我有一个好主意
wǒ yǒu yī gè hǎo zhǔ yì
155. It is growing cool. 天气渐渐凉爽起来
tiān qì jiàn jiàn liáng shuǎng qǐ lái
156. It seems all right. 看来这没问题。
kàn lái zhè méi wèn tí
157. It’s going too far. 太离谱了。
tài lí pǔ le
158. May I use your pen? 我可以用你的笔吗?
wǒ kě yǐ yòng nǐ de bǐ ma
159. She had a bad cold. 她患了重感冒。
tā huàn le zhòng gǎn mào
160. That’s a good idea. 这个主意真不错。
zhè gè zhǔ yì zhēn bú cuò
161. The answer is zero. 白忙了。
bái máng le
162. What does she like? 她喜欢什么?
tā xǐ huān shén mo
163. As soon as possible! 越快越好!
yuè kuài yuè hǎo
164. He can hardly speak. 他几乎说不出话来。
tā jǐ hū shuō bù chū huà lái
165. He always talks big. 他总是吹牛。
tā zǒng shì chuī niú
166. He won an election. 他在选举中获胜
tā zài xuǎn jǔ zhōng huò shèng
167. I am a football fan. 我是个足球迷
wǒ shì gè zú qiú mí
168. If only I could fly. 要是我能飞就好了。
yào shì wǒ néng fēi jiù hǎo le
169. I’ll be right there. 我马上就到。
wǒ mǎ shàng jiù dào
170. I’ll see you at six. 我六点钟见你。
wǒ liù diǎn zhōng jiàn nǐ
171. IS it true or false? 这是对的还是错的?
zhè shì duì de hái shì cuò de
172. Just read it for me. 就读给我听好了
jiù dú gěi wǒ tīng hǎo le
173. Knowledge is power. 知识就是力量
zhī shí jiù shì lì liàng
174. Move out of my way! 让开!
ràng kāi
175. Time is running out. 没时间了。
méi shí jiān le
176. We are good friends. 我们是好朋友
wǒ men shì hǎo péng yǒu
177. What’s your trouble? 你哪儿不舒服?
nǐ nǎ ér bù shū fú
178. You did fairly well! 你干得相当不错
nǐ gān de xiāng dāng bú cuò
179. Clothes make the man. 人要衣装。
rén yào yī zhuāng
180. Did you miss the bus? 你错过公共汽车了?
nǐ cuò guò gōng gòng qì chē le
181. Don’t lose your head。 不要惊慌失措
bú yào jīng huāng shī cuò
182. He can’t take a joke. 他开不得玩笑。
tā kāi bù de wán xiào
183. He owes my uncle $100.他欠我叔叔100美元
tā qiàn wǒ shū shū měi yuán

184. How are things going? 事情进展得怎样?
shì qíng jìn zhǎn de zěn yàng
185. How are you recently? 最近怎么样?
zuì jìn zěn mo yàng
186. I know all about it. 我知道有关它的一切
wǒ zhī dào yǒu guān tā de yī qiē
187. It really takes time. 这样太耽误时间了
zhè yàng tài dān wù shí jiān le
188. It’s against the law. 这是违法的。
zhè shì wéi fǎ de
189. Love me,love my dog. (谚语)爱屋及乌
yàn yǔ ài wū jí wū
190. My mouth is watering. 我要流口水了
wǒ yào liú kǒu shuǐ le
191. Speak louder,please. 说话请大声点儿
shuō huà qǐng dà shēng diǎn ér
192. This boy has no job. 这个男孩没有工作
zhè gè nán hái méi yǒu gōng zuò
193. This house is my own. 这所房子是我自己的。
zhè suǒ fáng zǐ shì wǒ zì jǐ de
194. What happened to you? 你怎么了?
nǐ zěn me le
195. You are just in time. 你来得正是时候
nǐ lái de zhèng shì shí hòu
196. You need to workout. 你需要去运动锻炼一下
nǐ xū yào qù yùn dòng duàn liàn yī xià
197. Your hand feels cold. 你的手摸起来很冷
nǐ de shǒu mō qǐ lái hěn lěng
198. Don’t be so childish. 别这么孩子气
bié zhè mo hái zǐ qì
199. Don’t trust to chance! 不要碰运气。
bú yào pèng yùn qì
200. Fasten your seat belt. 系好你的安全带
xì hǎo nǐ de ān quán dài
201. He has a large income. 他有很高的收入
tā yǒu hěn gāo de shōu rù
202. He looks very healthy. 他看来很健康
tā kàn lái hěn jiàn kāng
203. He paused for a reply. 他停下来等着椰^答
tā tíng xià lái děng zhe yé dá
204. He repaired his house. 他修理了他的房子
tā xiū lǐ le tā de fáng zǐ
205. He suggested a picnic. 他建议搞一次野餐
tā jiàn yì gǎo yī cì yě cān
206. Here’s a gift for you. 这里有个礼物送给你
zhè lǐ yǒu gè lǐ wù sòng gěi nǐ
207. How much does it cost? 多少钱?
duō shǎo qián
208. I caught the last bus. 我赶上了最后一班车
wǒ gǎn shàng le zuì hòu yī bān chē
209. I could hardly speak. 我简直说不出话来
wǒ jiǎn zhí shuō bù chū huà lái
210. I’ll have to try that. 我得试试这么做
wǒ de shì shì zhè me zuò
211. I’m very proud of you. 我为你感到非常骄傲
wǒ wéi nǐ gǎn dào fēi cháng jiāo ào
212. It doesn’t make sense. 这没有意义(不合常理)
zhè méi yǒu yì yì bù hé cháng lǐ
213. Make yourself at home. 请不要拘礼。
qǐng bú yào jū lǐ
214. My car needs washing. 我的车需要洗一洗
wǒ de chē xū yào xǐ yī xǐ
215. None of your business! 与你无关!
yǔ nǐ wú guān
216. Not a sound was heard. 一点声音也没有
yī diǎn shēng yīn yě méi yǒu
217. That’s always the case. 习以为常了
xí yǐ wéi cháng le
218. The road divides here. 这条路在这里分岔
zhè tiáo lù zài zhè lǐ fēn chà
219. Those are watermelons. 那些是西瓜。
nà xiē shì xī guā
220. What a nice day it is! 今天天气真好!
jīn tiān tiān qì zhēn hǎo
221. What’s wrong with you? 你哪里不对劲?
nǐ nǎ lǐ bú duì jìn
222. You are a chicken. 你是个胆小鬼。
nǐ shì gè dǎn xiǎo guǐ
223. A lovely day,isn’t it? 好天气,是吗?
hǎo tiān qì shì ma
224. He is collecting money. 他在筹集资金
tā zài chóu jí zī jīn
225. He was born in New York. 他出生在纽约
tā chū shēng zài niǔ yuē
226. He was not a bit tired. 他一点也不累
tā yī diǎn yě bù lèi
227. I will be more careful. 我会小心一些的
wǒ huì xiǎo xīn yī xiē de
228. I will never forget it. 我会记着的。
wǒ huì jì zhe de
229. It is Just what I need. 这正是我所需要的
zhè zhèng shì wǒ suǒ xū yào de
230. It rather surprised me. 那事使我颇感惊讶
nà shì shǐ wǒ pǒ gǎn jīng yà
231. Just around the comer. 就在附近。
jiù zài fù jìn
232. Just for entertainment. 只是为了消遣一下
zhī shì wéi le xiāo qiǎn yī xià
233. Let bygones be bygones. 过去的,就让它过去吧
guò qù de jiù ràng tā guò qù ba
234. Mother doesn’t make up. 妈妈不化妆
mā mā bù huà zhuāng
235. Oh,you are kidding me. 哦,你别拿我开玩笑了
é nǐ bié ná wǒ kāi wán xiào le
236. She has been to school. 她上学去了
tā shàng xué qù le
237. Skating is interesting. 滑冰很有趣
huá bīng hěn yǒu qù
238. Supper is ready at six. 晚餐六点钟就好了。
wǎn cān liù diǎn zhōng jiù hǎo le
239. That’s a terrific idea! 真是好主意!
zhēn shì hǎo zhǔ yì

240. What horrible weather! 这鬼天气!
zhè guǐ tiān qì
241. Which would you prefer? 你要选哪个?
nǐ yào xuǎn nǎ gè
242. Does she like ice-cream? 她喜欢吃冰淇淋吗?
tā xǐ huān chī bīng qí lín ma
243. First come first served. 先到先得。
xiān dào xiān de
244. Great minds think alike. 英雄所见略同。
yīng xióng suǒ jiàn luè tóng
245. He has a sense of humor. 他有幽默感
tā yǒu yōu mò gǎn
246. He is acting an old man. 他正扮演一个老人。
tā zhèng bàn yǎn yī gè lǎo rén
247. He is looking for a job. 他正在找工作。
tā zhèng zài zhǎo gōng zuò
248. He doesn’t care about me. 他并不在乎我。
tā bìng bù zài hū wǒ
249. I develop films myself. 我自己冲洗照片。
wǒ zì jǐ chōng xǐ zhào piàn
250. I felt no regret for it. 对这件事我不觉得后悔。
duì zhè jiàn shì wǒ bù jué de hòu huǐ
251. I get up at six o’clock. 我六点起床。
wǒ liù diǎn qǐ chuáng
252. I meet the boss himself. 我见到了老板本人。
wǒ jiàn dào le lǎo bǎn běn rén
253. I owe you for my dinner. 我欠你晚餐的钱。
wǒ qiàn nǐ wǎn cān de qián
254. I really enjoyed myself. 我玩得很开心。
wǒ wán de hěn kāi xīn
255. I’m fed up with my work! 我对工作烦死了!
wǒ duì gōng zuò fán sǐ le
256. It’s no use complaining. 发牢骚没什么用。
fā láo sāo méi shén me yòng
257. She’s under the weather. 她心情楔ㄕ
tā xīn qíng xiè
258. The child sobbed sadly. 小孩伤心地抽泣着。
xiǎo hái shāng xīn dì chōu qì zhe
259. The rumor had no basis. 那谣言没有榆□u。
nà yáo yán méi yǒu yú gào
260. They praised him highly. 他们大大地表扬了他。
tā men dà dà dì biǎo yáng le tā
261. Winter is a cold season. 冬天是一个,寒冷的季节。
dōng tiān shì yī gè hán lěng de jì jié
262. You can call me any time. 你可以随时打电话给我。
nǐ kě yǐ suí shí dǎ diàn huà gěi wǒ
263. 15 divided by3 equals 5. 15除以3等于5
15 chú yǐ3 děng yú 5
264. All for one,one for all. 我为人人,人人为我。
wǒ wéi rén rén rén rén wéi wǒ
265. East,west,home is best. 金窝,银窝,不如自己的草窝。
jīn wō yín wō bù rú zì jǐ de cǎo wō
266. He grasped both my hands. 他紧握住我的双手。
tā jǐn wò zhù wǒ de shuāng shǒu
267. He is physically mature. 他身体己发育成熟。
tā shēn tǐ jǐ fā yù chéng shú
268. I am so sorry about this. 对此我非常抱歉(遗憾)。
duì cǐ wǒ fēi cháng bào qiàn yí hàn
269. I can’t afford a new car. 我买不起一部新车。
wǒ mǎi bù qǐ yī bù xīn chē
270. I do want to see him now. 我现在确实很想去见他。
wǒ xiàn zài què shí hěn xiǎng qù jiàn tā
271. I have the right to know. 我有权知道
wǒ yǒu quán zhī dào
272. I heard some one laughing. 我听见有人在笑。
wǒ tīng jiàn yǒu rén zài xiào
273. I suppose you dance much. 我想你常常跳舞吧。
wǒ xiǎng nǐ cháng cháng tiào wǔ ba
274. I walked across the park. 我穿过了公园。
wǒ chuān guò le gōng yuán
275. I’ll just play it by ear. 我到时随机应变。
wǒ dào shí suí jī yìng biàn
276. I’m not sure I can do it. 恐怕这事我干不了。
kǒng pà zhè shì wǒ gān bù le
277. I’m not used to drinking. 我不习惯喝酒。
wǒ bù xí guàn hē jiǔ
278. Is the cut still painful? 伤口还在痛吗?
shāng kǒu huán zài tòng ma
279. It’s too good to be true! 好得难以置信。
hǎo de nán yǐ zhì xìn
280. Jean is a blue-eyed girl. 珍是个蓝眼睛的女孩。
zhēn shì gè lán yǎn jīng de nǚ hái
281. Let’s not waste our time. 咱们别浪费时间了。
zán men bié làng fèi shí jiān le
282. May I ask some questions? 我可以问几个问题吗?
wǒ kě yǐ wèn jǐ gè wèn tí ma
283. Money is not everything. 金钱不是一gè wèn tí ma
jīn qián bú shì yī qiē
284. Neither of the men spoke. 两个人都没说过话。
liǎng gè rén dōu méi shuō guò huà
285. Stop making such a noise. 别吵了。
bié chǎo le
286. That makes no difference. 没什么区别。
méi shén me qu bié
287. The price is reasonable. 价格还算合理。
jià gé huán suàn hé lǐ
288. They crowned him king. 他们拥立他为国王。
tā men yōng lì tā wéi guó wáng
289. They’re in red and white. 他们穿着红白相间的衣服。
tā men chuān zhuó hóng bái xiāng jiān de yī fú
290. We all desire happiness. 我们都想要幸福。
wǒ men dōu xiǎng yào xìng fú
291. We just caught the plane 我们刚好赶上了飞机。
wǒ men gāng hǎo gǎn shàng le fēi jī
292. What shall we do tonight? 我们今天晚上去干点儿什么呢?
wǒ men jīn tiān wǎn shàng qù gān diǎn ér shén mo ne
293. What’s your goal in life 你的人生目标是什么?
nǐ de rén shēng mù biāo shì shén mo
294. When was the house built? 这幢房子是什么时候建造的?
zhè zhuàng fáng zǐ shì shén mo shí hòu jiàn zào de
295. Why did you stay at home? 为什么呆在家里?
wéi shén me dāi zài jiā lǐ
296. Would you like some help? 需要帮忙吗?
xū yào bāng máng ma
297. You mustn’t aim too high 你不可好高骛远。
nǐ bù kě hào gāo wù yuǎn
298. You’re really killing me! 真是笑死我了!
zhēn shì xiào sǐ wǒ le
299. You’ve got a point there. 你说得挺有道理的。
nǐ shuō de tǐng yǒu dào lǐ de
300. Being criticized is awful! 被人批评真是痛苦
bèi rén pī píng zhēn shì tòng kǔ
301. Did you enter the contest? 你参加比赛了吗?
nǐ cān jiā bǐ sài le ma
302. Do you accept credit cards? 你们收信用卡吗?
nǐ men shōu xìn yòng kǎ ma
303. Don’t cry over spilt milk. 不要做无益的后悔。
bú yào zuò wú yì de hòu huǐ
304. Don’t let chances pass by. 不要让机遇从我们身边溜走。
bú yào ràng jī yù cóng wǒ men shēn biān liū zǒu

305. He owned himself defeated. 他承认自己失败了
tā chéng rèn zì jǐ shī bài le
306. He seems at little nervous. 他显得有点紧张。
tā xiǎn de yǒu diǎn jǐn zhāng
307. He strolls about the town. 他在镇上四处遛达。
tā zài zhèn shàng sì chù liú dá
308. Her tooth ached all night. 她牙疼了一整夜。
tā yá téng le yī zhěng yè
309. How about a drink tonight? 今晚喝一杯怎样?
jīn wǎn hē yī bēi zěn yàng
310. I can do nothing but that. 我只会做那件事。
wǒ zhī huì zuò nà jiàn shì
311. I get hold of you at last. 我终于找到你了。
wǒ zhōng yú zhǎo dào nǐ le
312. I have a surprise for you.我有一个意想不到的东西给你看。
wǒ yǒu yī gè yì xiǎng bù dào de dōng xī gěi nǐ kàn
313. I like all kinds of fruit. 我喜欢各种各样的水果。
wǒ xǐ huān gè zhòng gè yàng de shuǐ guǒ
314. I saw it with my own eyes. 我亲眼所见。
wǒ qīn yǎn suǒ jiàn
315. I will arrange everything. 我会安排一切的。
wǒ huì ān pái yī qiē de
316. I wish I knew my neighbor. 我很想认识我的邻居。
wǒ hěn xiǎng rèn shí wǒ de lín jū
317. I would like to check out. 我想结帐。
wǒ xiǎng jié zhàng
318. It has be come much cooler. 天气变得凉爽多了
tiān qì biàn de liáng shuǎng duō le
319. It’s time you went to bed. 你早就该睡觉了。
nǐ zǎo jiù gāi shuì jiào le
320. No spitting on the street. 禁止在大街上吐痰。
jìn zhǐ zài dà jiē shàng tǔ tán
321. She was totally exhausted. 她累垮了。
tā lèi kuǎ le
322. Show your tickets,please. 请出示你的票。
qǐng chū shì nǐ de piào
323. Thank you for your advice. 谢谢你的建议。
xiè xiè nǐ de jiàn yì
324. That’s the latest fashion. 这是最流行的款式。
zhè shì zuì liú xíng de kuǎn shì
325. The train arrived on time. 火车准时到达。
huǒ chē zhǔn shí dào dá
326. There go the house lights. 剧院的灯光灭了。
jù yuàn de dēng guāng miè le
327. They are paid by the hour. 他们按时取酬。
328. Things are getting better. 情况正qǔ chóu
qíng kuàng zhèng zài hǎo zhuǎn
329. Wake me up at five thirty. 请在五点半叫醒我。
qǐng zài wǔ diǎn bàn jiào xǐng wǒ
330. We are all busy with work. 我们都忙于工作。
wǒ men dōu máng yú gōng zuò
331. Where do you want to meet? 你想在哪儿见面?
nǐ xiǎng zài nǎ ér jiàn miàn
332. You can get what you want. 你能得到你想要的。
nǐ néng de dào nǐ xiǎng yào de
333. A barking dog doesn’t bite! 吠犬不咬人。
fèi quǎn bù yǎo rén
334. Are you free this Saturday? 你这个星期六有空吗?
nǐ zhè gè xīng qī liù yǒu kōng ma
335. Be careful not to fall ill. 注意不要生病了。
zhù yì bú yào shēng bìng le
336. Being a mother is not easy. 做一个母亲是不容易的。
zuò yī gè mǔ qīn shì bù róng yì de
337. Brevity is the soul of wit. 简洁是智慧的精华
jiǎn jié shì zhì huì de jīng huá
338. Cancer is a deadly disease. 癌症是一种致命的疾病。
ái zhèng shì yī zhòng zhì mìng de jí bìng
339. Did you fight with others? 你又和别人打架了吗?
nǐ yòu hé bié rén dǎ jià le ma
340. Don’t dream away your time. 不要虚度光阴。
bú yào xū dù guāng yīn
341. Don’t keep me waiting long. 不要让我等得太久。
bú yào ràng wǒ děng de tài jiǔ
342. He has a remarkable memory. 他有惊人的记忆力。
tā yǒu jīng rén de jì yì lì
343. He has completed the task. 他完成了这个任务。
tā wán chéng le zhè gè rèn wù
344. He has quite a few friends. 他有不少的朋友。
tā yǒu bù shǎo de péng yǒu
345. He is capable of any crime.他什么样的坏事都能干得出来。
tā shén me yàng的坏事都能干得出来。
346. He walks with a quick pace. 他快步走路。
tā kuài bù zǒu lù
347. He was not a little tired. 他很累。
tā hěn lèi
348. His looks are always funny. 他的样子总是滑稽可笑。
tā de yàng zǐ zǒng shì huá jī kě xiào
349. How about going to a movie? 去看场电影怎么样?
qù kàn cháng diàn yǐng zěn me yàng
350. I think I’ve caught a cold.我想我得了感冒。
wǒ xiǎng wǒ de le gǎn mào
351. I was taking care of Sally. 我在照顾萨莉。
wǒ zài zhào gù sà lì
352. I wish I lived in NEWYORK. 我希望住在纽约。
wǒ xī wàng zhù zài niǔ yuē
353. I’m very glad to hear that. 很高兴听你这样说。
hěn gāo xìng tīng nǐ zhè yàng shuō
354. I’m your lucky fellow then. 我就是你的幸运舞伴啦!
wǒ jiù shì nǐ de xìng yùn wǔ bàn la
355. It’s none of your business! 这不关你的事儿!
zhè bù guān nǐ de shì ér
356. No littering on the campus. 在校园内不准乱丢废物。
zài xiào yuán nèi bù zhǔn luàn diū fèi wù
357. She is a good-looking girl. 她是一个漂亮女孩。
tā shì yī gè piāo liàng nǚ hái
358. She mended the broken doll. 她修补了破了的洋娃娃。
tā xiū bǔ le pò le de yáng wá wá
359. So I just take what I want. 那么我只拿我所需要的东西。
nà mo wǒ zhī ná wǒ suǒ xū yào de dōng xī
360. Spring is a pretty season, 春天是一个好季节。
chūn tiān shì yī gè hǎo jì jié
361. The figure seems all Right. 数目看起来是对的。
shù mù kàn qǐ lái shì duì de
362. The stars are too far away. 星星太遥远了。
xīng xīng tài yáo yuan le。
363. The whole world knows that. 全世界都知道。
quán shì jiè dōu zhī dào
364. Tomorrow will be a holiday. 明天放假。
míng tiān fàng jiǎ
365. We walk on the garden path. 我们走在花园小径上。
wǒ men zǒu zài huā yuán xiǎo jìng shàng
366. What you need is just rest. 你需要的就是休息。
nǐ xū yào de jiù shì xiū xī
367. What’s your favorite steps? 你最喜欢跳什么舞?
nǐ zuì xǐ huān tiào shén me wǔ
368. You’d better let her alone.你们最好是让她一个人呆会儿。
nǐ men zuì hǎo shì ràng tā yī gè rén dāi huì ér
369. A lost chance never returns. 错过的机会永不再来。
cuò guò de jī huì yǒng bù zài lái
370. Don’t let this get you down. 不要为此灰心丧气。
bú yào wéi cǐ huī xīn sàng qì
371. He shot the lion with a gun. 他用枪把狮子打死了。
tā yòng qiāng bǎ shī zǐ dǎ sǐ le
372. I don’t think you are right. 我认为你是不对的。
wǒ rèn wéi nǐ shì bú duì de
373. I have never seen the movie. 我从未看过那部电影。
wǒ cóng wèi kàn guò nà bù diàn yǐng
374. I haven’t seen you for ages. 我好久没见到你了。
wǒ hǎo jiǔ méi jiàn dào nǐ le
375. I was alone,but not lonely.我独自一人,但并不觉得寂寞。
wǒ dú zì yī rén dàn bìng bù jué de jì mò
376. I went there three days ago. 我三天前去过那儿。
wǒ sān tiān qián qù guò nà ér
377. It’s a friendly competition. 这是一场友谊赛。
zhè shì yī cháng yǒu yì sài
378. It’s very thoughtful of you. 你想得真周到。
nǐ xiǎng de zhēn zhōu dào
379. May I speak to Lora,please? 我能和劳拉说话吗?
wǒ néng hé láo lā shuō huà ma
380. Mr.Wang is fixing his bike. 王先生在修他的自行车。
wáng xiān shēng zài xiū tā de zì xíng chē
381. My brother is see king a job. 我弟弟正在找工作。
wǒ dì dì zhèng zài zhǎo gōng zuò
382. Nancy will retire next year. 南希明年就退休了。
nán xī míng nián jiù tuì xiū le
383. Neither you nor he is wrong. 你没错,他也没错。
nǐ méi cuò tā yě méi cuò
384. Opportunity knocks but once. 机不可失,时不再来。
jī bù kě shī shí bù zài lái
385. She dressed herself hastily. 她匆忙穿上衣服。
tā cōng máng chuān shàng yī fú
386. She hired a car by the hour.她租了一辆按钟点计费的汽车。
tā zū le yī liàng àn zhōng diǎn jì fèi de qì chē
387. Someone is ringing the bell. 有人在按门铃。
yǒu rén zài àn mén líng
388. The Smiths are my neighbors. 史密斯一家是我的邻居。
shǐ mì sī yī jiā shì wǒ de lín jū
389. These shoes don’t fit right. 这双鞋不太合适。
zhè shuāng xié bù tài hé shì
390. This is only the first half. 这才是上半场呢。
zhè cái shì shàng bàn cháng ne

391. This pen doesn’t write well. 这钢笔不好写。
zhè gāng bǐ bù hǎo xiě
392. Would you like a cup of tea? 你想喝杯茶吗?
nǐ xiǎng hē bēi chá ma
393. You really look sharp today. 你今天真漂亮。
nǐ jīn tiān zhēn piāo liàng
394. Another cat came to my house. 又有一只猫来到我家了。
yòu yǒu yī zhī māo lái dào wǒ jiā le
395. Check your answers with mine.把你的答案跟我的核对一下。
bǎ nǐ de dá àn gēn wǒ de hé duì yī xià
396. Don’t keep the truth from me. 别瞒着我事实真相。
bié mán zhe wǒ shì shí zhēn xiàng
397. Everything has its beginning. 凡事都有开端。
fán shì dōu yǒu kāi duān
398. He came to the point at once. 他一下子就说到了点子上。
tā yī xià zǐ jiù shuō dào le diǎn zǐ shàng
399. He fell behind with his work. 他工作落后了。
tā gōng zuò luò hòu le
400. He is the happiest man alive. 他是世界上最快乐的人。
tā shì shì jiè shàng zuì kuài lè de rén

401. He neither smokes nor drinks. 他既不抽烟也不喝酒。
tā jì bù chōu yān yě bù hē jiǔ
402. He ran his horse up the hill. 他策马跑上小山。
tā cè mǎ pǎo shàng xiǎo shān
403. He reminds me of his brother. 他使我想起了他的弟弟。
tā shǐ wǒ xiǎng qǐ le tā de dì dì
404. He was efficient in his work. 他工作效率高。
tā gōng zuò xiào lǜ gāo
405. He will do anything but work.只要不是干活,他干什么都行。
zhī yào bú shì gàn huó tā gān shén me dōu xíng
406. His father runs a restaurant. 他的父亲经营一家餐馆。
tā de fù qīn jīng yíng yī jiā cān guǎn
407. I have something to tell you. 我有事要告诉你。
wǒ yǒu shì yào gào sù nǐ
408. I smelled a smell of cooking. 我闻到了烧菜做饭的味道。
wǒ wén dào le shāo cài zuò fàn de wèi dào
409. I want to see the film again. 我真想再看一遍。
wǒ zhēn xiǎng zài kàn yī biàn
410. I’ve got too much work to do. 我要做的工作太多了。
wǒ yào zuò de gōng zuò tài duō le
411. Let’s go for a walk,shall we? 咱们出去
zán men chū qù zǒu zǒu hǎo ma
412. Please let me check the bill. 请让我核对一下帐单。
qǐng ràng wǒ hé duì yī xià zhàng dān
413. Plenty of sleep is healthful. 充足的睡眠有益于健康。
chōng zú de shuì mián yǒu yì yú jiàn kāng
414. The sun comes up in the east. 太阳从东方升起。
tài yáng cóng dōng fāng shēng qǐ
415. This is because we feel pain. 这是因为我们能感到疼痛。
zhè shì yīn wéi wǒ men néng gǎn dào téng tòng
416. What do you desire me to do? 你想要我做什么?
nǐ xiǎng yào wǒ zuò shén mo
417. What you said was quite true. 你所说的完全符合事实。
nǐ suǒ shuō de wán quán fú hé shì shí
418. You can either stay or leave. 你或者留下或者离开。
nǐ huò zhě liú xià huò zhě lí kāi
419. Your life is your own affair. 你的生活是你自己的事。
nǐ de shēng huó shì nǐ zì jǐ de shì
420. All that glitters is not gold. 发闪光的不全是黄金。
fā shǎn guāng
421. Are you going to have a party? 你要举行聚会吗?
nǐ yào jǔ xíng jù huì ma
422. Aren’t you concerned about it? 难道你不担心吗?
nán dào nǐ bù dān xīn ma
423. Don’t forget to keep in touch. 别忘了保持联系。
bié wàng le bǎo chí lián xì
424. He broke his words once again. 他又一次违背了诺言。
tā yòu yī cì wéi bèi le nuò yán
425. He is in his everyday clothes. 他穿着平常的衣服。
tā chuān zhuó píng cháng de yī fú
426. He is taller than I by ahead. 他比我高一头。
tā bǐ wǒ gāo yī tóu
427. He led them down the mountain. 他带他们下山。
tā dài tā men xià shān
428. He was trained to be a lawyer. 他被培养成一名律师。
tā bèi péi yǎng chéng yī míng lǜ shī
429. I am afraid that l have to go. 我要走了。
wǒ yào zǒu le
430. I don’t have any cash with me. 我身上没带现金。
wǒ shēn shàng méi dài xiàn jīn
431. I have been putting on weight. 我开始发胖了。
wǒ kāi shǐ fā pàng le
432. I have just finished the book. 我刚刚读完这本书
wǒ gāng gāng dú wán zhè běn shū
433. I was late for work yesterday, 我昨天上班迟到了。
wǒ zuó tiān shàng bān chí dào le
434. It appears to be a true story. 这故事似乎是真的。
zhè gù shì sì hū shì zhēn de
435. I’ve got to start working out. 我必须开始做健身运动了。
wǒ bì xū kāi shǐ zuò jiàn shēn yùn dòng le
436. Japan is to the east of China. 日本在中国的东部。
rì běn zài中国的东部。
437. John asked Grace to marry him, 约翰向格雷斯求婚。
yuē hàn xiàng gé léi sī qiú hūn
438. My watch is faster than yours. 我的表比你的表快。
wǒ de biǎo bǐ nǐ de biǎo kuài
439. New China was founded in l949. 1949年新中国成立。
1949 nián xīn zhōng guó chéng lì
440. Thanks for your flattering me. 多谢你的夸奖。
duō xiè nǐ de kuā jiǎng
441. They charged the fault on him. 他们把过失归咎于他。
tā men bǎ guò shī guī jiù yú tā
442. This car is in good condition. 这车性能很好。
zhè chē xìng néng hěn hǎo
443. This work itself is very easy. 这件工作本身很容易。
zhè jiàn gōng zuò běn shēn hěn róng yì
444. Truth is the daughter of time. 时间见真理。
shí jiān jiàn zhēn lǐ

Advertisements
Chuyên mục:TIẾNG TRUNG Thẻ:
 1. 09/04/2013 lúc 1:11 Chiều

  I was suggested this website by my cousin.

  I’m not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble. You’re amazing!
  Thanks!

 2. 20/04/2014 lúc 11:56 Sáng

  非常赞!

 3. 01/05/2014 lúc 10:47 Sáng

  Undeniably believe that which you stated. Your favorite reason appeared to be on the web the easiest thing to be aware of.
  I say to you, I definitely get annoyed while people think about worries that they plainly don’t know
  about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal.
  Will probably be back to get more. Thanks

 1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: